Loading...

WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, które mogą być gromadzone podczas odwiedzin naszej strony. Odnosi się to tylko do danych przetwarzanych na tej stronie i nie ma zastosowania do innych witryn internetowych.

Strona ta należy do:

Poniższa Polityka Prywatności została opracowana w celu informowania klientów i odwiedzających naszą stronę o tym w jaki sposób ich dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób podczas przeglądania tej witryny.

Poniższa Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku,, ale może być okresowo aktualizowana lub modyfikowana. Jeżeli zostanie wprowadzona istotna zmiana lub aktualizacja, może to wpłynąć na Twoje prawa i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jeżeli nastąpi taka sytuacja zostaniesz o tym odpowiednio wcześniej powiadomiony, abyś miał możliwość zapoznania się ze zmianami zanim wejdą one w życie (np. jeśli ustanowimy nowe cele przetwarzania danych, uruchomimy nowe usługi lub rozwiniemy nowe technologie, które znacząco wpłyną na sposób przetwarzania danych).

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Podczas gdy odwiedzasz naszą stronę możemy przetwarzać dwa rodzaje Twoich danych personalnych:

 • Dane identyfikacji elektronicznej dotyczą informacji o dacie i godzinie wejścia na naszą stronę internetową, adresu IP, typu przeglądarki i jej wersji używanej na Twoim urządzeniu, systemu operacyjnego, z którego korzystasz, unikalnych identyfikatorów urządzeń oraz informacji na temat dostawcy sieci.
 • Informacje o Twoich rutynowych zachowaniach podczas odwiedzin naszych stron partnerskich (czy odwiedziłeś którąkolwiek z tych stron, czy dokonałeś rejestracji lub też czy brałeś udział w grach w ich witrynach internetowych). Tego rodzaju dane są przetwarzane na poziomie zagregowanym i nie można ich połączyć z Twoimi personaliami.

Aby przetworzyć wyżej wspomniane dane używamy plików cookie oraz podobnych technologii. Jeżeli chcesz dowiedzieć w jaki sposób używamy tzw. “ciasteczek” zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookie.

PODSTAWY PRAWNE DLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Naszą podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest tzw. uzasadniony interes, którym określa się ulepszanie naszych produktów i usług. Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane po to aby móc dalej świadczyć Ci nasze usługi jak również dla poprawy ogólnej wygody użytkowania naszego serwisu, dalszego rozwoju, utrzymania ciągłej funkcjonalności naszej strony oraz w celu zapobiegania ewentualnym zagrożeniom.

Informacje o Twoim adresie IP wykorzystujemy głównie do celów analitycznych, takich jak obliczanie liczby osób odwiedzających naszą stronę z poszczególnych krajów czy regionów. Aby zaproponować Ci pełnowartościowy produkt, musimy również określić przybliżoną lokalizację Twojego urządzenia (np. w ten sposób dostarczamy Ci treści w języku, którym się posługujesz).

BPrzetwarzanie danych o przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego korzystasz, jest niezbędne do zapewnienia Ci ciągłego świadczenia naszych usług. Możemy również potrzebować tego typu danych, aby rozwiązywać ewentualne problemy techniczne.

Jesteśmy również uprawnieni do przetwarzania danych o Twoich działaniach podejmowanych na stronach naszych partnerów. Tego typu informacje są pogrupowane z innymi analogicznymi danymi. Pomaga nam to w tworzeniu statystyk dotyczących korzystania z naszych usług. Jest to ważne z punktu prawnie uzasadnionego celu, jakim jest obliczanie naszych dochodów.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 • Prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych
 • Prawo do korygowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne
 • Prawo do upominania się o usunięcie gromadzonych przez nas informacji na Twój temat
 • Prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu i przetwarzaniu Twoich danych personalnych
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania i korzystania przez nas z Twoich danych osobowych
 • Prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa są naruszane

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw lub jeśli chcesz wysłać do nas zapytanie dotyczące tych praw, możesz skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem

Możesz również skontaktować się Duńską Agencją Ochrony Danych: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K.

PODMIOT DANYCH I ADMINISTRATOR DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych, których dokonujemy na tej stronie dotyczy Ciebie i Twoich personaliów. W związku z tym na mocy stosownych dyrektyw unijnych o ochronie danych( Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO) dalej określany będziesz jako podmiot danych i jako taki jesteś upoważniony do korzystania z praw gwarantowanych przez RODO, co zostało wyjaśnione poniżej.

Zgodnie z RODO, administratorem danych jest podmiot, który określa cele, warunki i sposoby przetwarzania danych osobowych. Biorąc pod uwagę, że sprawujemy kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi (określamy cele i sposoby ich przetwarzania) jesteśmy uznawani za administratorów danych. Bycie administratorem danych daje nam możliwość przetwarzania informacji nam udostępnionych, ale zobowiązuje nas również do ich ochrony w sposób regulowany przez stosowne przepisy o ochronie danych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kwestia, która ma dla nas szczególne znaczenie to dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dlatego też jesteśmy zdeterminowani ażeby zapewnić jak najskuteczniejszą ochronę powierzonych nam informacji. Stosujemy konieczne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych personalnych przed przypadkową lub bezprawną utratą, kradzieżą, niedozwoloną modyfikacją, nieautoryzowanym upublicznieniem, udostępnieniem lub użyciem oraz przed wszystkimi nielegalnymi formami ich przetwarzania.

Ponadto, aby upewnić się,że Twoje dane są dobrze chronione, kontrolujemy to kto ma dostęp do informacji na Twój temat. Tylko upoważniony i odpowiednio wyszkolony personel ma wgląd w Twoje dane osobowe, ażeby w sposób kompetentny mógł wypełniać swoje obowiązki.

PODMIOTY TRZECIE, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, które pomagają nam świadczyć i rozwijać nasze usługi ( np. dokonywanie analiz, ogólny rozwój, marketing). W razie konieczności podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełniania powierzonych im przez nas zadań. W ramach RODO podmioty trzecie, które przetwarzają Twoje dane personalne przejmuje rolę przetwórcy tychże danych. W razie konieczności podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełniania powierzonych im przez nas zadań. Wyżej wymienione podmioty są zaangażowane w proces przetwarzania informacji o użytkowniku zgodnie z odpowiednimi umowami o ochronie danych. Umowy te są sformułowane tak ażeby chronić Twoje dane personalne. Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim danym. Jesteśmy zobowiązani do nie przekazywania informacji, które nam powierzyłeś, żadnej organizacji ani żadnemu innemu krajowi, chyba że zastosowana będzie odpowiednia kontrola, zapewniająca bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Twoje dane personalne mogą być udostępniane władzom publicznym i organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, jeżeli jest to konieczne, wymagane lub dozwolone przez prawo.

TWOJE DANE POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM (EOG)

Jeżeli Twoje dane personalne będą przekazywane poza obszar EOG, zawsze upewniamy się, że podjęte zostały wszelkie stosowne środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym prawie o ochronie danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do:

 • Odbiorca z siedzibą w USA: Przekazujemy Twoje dane w sposób określony przez ustalenia Tarczy Prywatności UE-USA, która jest gwarantem zapewnienia ochrony danych osobowych na poziomie zatwierdzonym przez UE. Więcej informacji na temat mechanizmu działania Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć tutaj.
 • Odbiorcy mającego siedzibę w kraju, który według Komisji Europejskiej posiada odpowiedni poziom ochrony danych. Lista krajów, które dysponują takim poziomem możesz znaleźć tutaj.
 • Odbiorca w kraju, który wg. Komisji Europejskiej nie posiada odpowiedniego poziomu ochrony danych. W takim przypadku wykorzystamy umowy, które obligują odbiorcę do ochrony Twoich danych personalnych według takich samych zasad i norm jakie mają moc prawną w EOG, oraz do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez RODO, dotyczących przetwarzania danych osobowych.